Hội thảo Xây dựng tiêu chí hoạt động công tác xã hội trong trường học