Tập huấn Nâng cao năng lực tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục