Hội thảo “Tham vấn chính sách về hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học”