[Hoài Nhơn, Bình Định] Sinh hoạt chuyên môn đầu năm học 2023-2024 và triển khai tài liệu tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong trường học

  • Triển khai quy chế hoạt động chuyên môn;
  • Qui định hồ sơ sổ sách và thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 4 năm học 2023-2024;
  • Triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường và công tác xã hội trong trường học.
hoai-nhon-binh-dinh-sinh-hoat-chuyen-mon-dau-nam-hoc-2023-2024-va-trien-khai-tai-lieu-tu-van-tam-ly-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc
hoai-nhon-binh-dinh-sinh-hoat-chuyen-mon-dau-nam-hoc-2023-2024-va-trien-khai-tai-lieu-tu-van-tam-ly-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc
hoai-nhon-binh-dinh-sinh-hoat-chuyen-mon-dau-nam-hoc-2023-2024-va-trien-khai-tai-lieu-tu-van-tam-ly-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc
hoai-nhon-binh-dinh-sinh-hoat-chuyen-mon-dau-nam-hoc-2023-2024-va-trien-khai-tai-lieu-tu-van-tam-ly-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc

Nguồn: Trường TH số 1 Bồng Sơn