[Điện Biên] Tập huấn “Sử dụng tài liệu và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục”

Với mục tiêu “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh” luôn là mục tiêu của các trường học nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục. Tuy nhiên mục tiêu này đang bị thách thức bởi nhiều vấn đề, trong đó có các vấn về như: bạo lực học đường, nghiện chất, nghiện game, bỏ học và các vấn đề liên quan đến tâm lý, SKTT.

dien-bien-tap-huan-su-dung-tai-lieu-va-boi-duong-nang-cao-nang-luc-cho-can-bo-giao-vien-nhan-vien-trien-khai-tu-van-tam-ly-cong-tac-xa-hoi-trong-cac-co-so-giao-duc

Bộ GDĐT trong thời gian qua đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và giải quyết các vấn đề của học sinh. Trong đó, Bộ GDĐT đã ban hành và thực hiện hai Kế hoạch phát triển CTXH trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 và ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn CTXH trong trường học và Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác TVTL cho học sinh trong trường phổ thông.

Thực hiện mục tiêu đó ngày 8-9 tháng 6 năm 2023 Tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông có 46 cán bộ quản lý, giáo viên cấp TH và THCS tham gia tập huấn với hình thức vừa trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong quá trình tập huấn thầy cô được Hướng dẫn sử dụng Tài liệu hướng dẫn thí điểm mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông: Mục đích, đối tượng can thiệp, nhiệm vụ của mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục; cơ cấu tổ chức và các hoạt động của mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên, nhân viên triển khai tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục trong phòng chống hành vi tự hại, tự tử: Vấn đề chung về thực trạng, nguyên nhân, động cơ tâm lý của học sinh có nguy cơ, suy nghĩ, hành vi tự gây tổn thương và tự tử; quy trình, nhận diện, đánh giá học sinh có nguy cơ,suy nghĩ, hành vi tự gây tổn thương và tự tử; thực hành sơ cứu tâm lý và các hoạt động phòng ngừa hành vi tự gây tổn thương, tự tử.

Nguồn: pgddienbiendong.edu.vn