Báo cáo: Trẻ em ngoài nhà trường – Nguyên cứu của Việt Nam

Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường 2016: Nghiên cứu của Việt Nam vận dụng phương pháp luận của Sáng kiến toàn cầu Trẻ em ngoài nhà trường. Dựa trên số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014, minh chứng đưa ra từ nghiên cứu cho phép theo dõi tiến bộ về giáo dục giữa các nhóm trẻ em và những thành quả của Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014 về giảm tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ở tất cả các nhóm tuổi và các tỉnh được lựa chon phân tích. Đồng thời, cũng cho thấy còn những chênh lệch đối với các nhóm trẻ thiệt thòi như trẻ em gái dân tộc thiểu số, trẻ em di cư và trẻ em thuộc các gia đình nghèo nhất. Dự kiến minh chứng này sẽ định hướng tăng cường triển khai thực thi chính sách, các biện pháp hệ thống và các can thiệp trọng điểm để xóa bỏ rào cản và thúc đẩy giáo dục hòa nhập có chất lượng cho các trẻ em còn bị tụt lại phía sau, theo cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 4 về Giáo dục.