Nghiên cứu giái pháp phát triển công tác tâm lý học trường học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất giải pháp phát triển công tác TLH trường học trong giáo dục phổ thông, bao gồm “mô hình hoạt động TLH trường học” đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018 và thực nghiệm một số biện pháp phát triển công tác TLH trường học đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018 trong bối cảnh hiện tại.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc phát triển công tác TLH trường học bắt đầu được quan tâm nhưng thực thi còn khá nhiều hạn chế. Thực trạng cho thấy, 4 chức năng quản lý, phát triển công tác TLH trường học khá đa dạng về mức độ thực thi. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch quản lý công 2 tác TLH trường học là chức năng được thực hiện khá hạn chế và hạn chế nhất trong 4 chức năng. Đây cũng chính là một trong những tác động làm cho công tác TLH trường học chưa phát triển như mong đợi. Đánh giá cụ thể cho thấy: việc thực hiện các chế độ chính sách dành cho công tác TLH trường học, đội ngũ làm công tác TLH trường học chưa nhận được quan tâm đúng nghĩa từ các nhà quản lý. CBQL chỉ thỉnh thoảng thực hiện các nội dung lập kế hoạch quản lý công tác TLH trường học, thực hiện các nội dung tổ chức quản lý công tác TLH trường học cũng còn hạn chế… Việc đảm bảo cho các chức năng quản lý được thực hiện một cách hài hòa, đồng bộ nhằm phát triển công tác TLH trường học chưa hiệu quả. Các công việc đã làm của CBQL để phát triển công tác TLH trường học thể hiện sự không đồng đều, chưa quyết liệt cũng như chưa thật tích cực.