Quyết Định số 950/QĐ-BGDĐT

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính năm 2023 của dự án Phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024 do Tổ chức Good Neighbors International viện trợ không hoàn lại.