Category Archives: Thông tin chỉ đạo

Thông Tư số 20/2023/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề...

Kế hoạch 736/KH-BGDĐT

Thí điểm mô hình công tác xã hội trường học ở các cơ sở giáo...

Quyết Định số 950/QĐ-BGDĐT

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính năm 2023 của dự án...

KẾ HOẠCH 1273/KH-BGDĐT

Kế hoạch xây dựng các ấn phẩm truyền thông về công tác xã hội và...

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Hướng dẫn Công tác xã hội trường học...

Thỏa thuận viện trợ

Thỏa thuận viện trợ giữa BGDĐT & Tổ chức Good Neighbors International về Phát triển...

Thỏa thuận hợp tác giữa BGDĐT & Tổ chức Room To Read Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác về Thực hiện chương trình Hỗ trợ tư vấn tâm lý...

Quyết định số 23/QĐ-TTg

Quyết định số 23/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em...

Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT

Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành...

Quyết định số 2489/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc Phê duyệt văn kiện dự án “Phát triển Công tác xã...