Category Archives: Văn bản chỉ đạo chung

aa

Thông Tư số 20/2023/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề...

Quyết Định số 950/QĐ-BGDĐT

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính năm 2023 của dự án...

KẾ HOẠCH 1273/KH-BGDĐT

Kế hoạch xây dựng các ấn phẩm truyền thông về công tác xã hội và...

Quyết định số 23/QĐ-TTg

Quyết định số 23/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em...

Chỉ thị số 31/CT-TTg

Chỉ thị về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh...