Category Archives: Văn bản chỉ đạo về CTXH

Kế hoạch 736/KH-BGDĐT

Thí điểm mô hình công tác xã hội trường học ở các cơ sở giáo...

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Hướng dẫn Công tác xã hội trường học...

Thỏa thuận viện trợ

Thỏa thuận viện trợ giữa BGDĐT & Tổ chức Good Neighbors International về Phát triển...

Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT

Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành...

Quyết định số 2489/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc Phê duyệt văn kiện dự án “Phát triển Công tác xã...

Quyết định số 1327/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 1327/QĐ-BGDĐT Thành lập Ban biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai...

Quyết định 112/QĐ-TTg

Quyết định 112/QĐ-TTg Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn...

Kế hoạch số 736/KH-BGDĐT

Kế hoạch Thí điểm mô hình công tác xã hội trường học ở các cơ...

Kế hoạch số 735/KH-BGDĐT

Kế hoạch biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch...