Category Archives: Văn bản chỉ đạo về TLHĐ

Thỏa thuận viện trợ

Thỏa thuận viện trợ giữa BGDĐT & Tổ chức Good Neighbors International về Phát triển...

Thỏa thuận hợp tác giữa BGDĐT & Tổ chức Room To Read Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác về Thực hiện chương trình Hỗ trợ tư vấn tâm lý...

Quyết định số 2489/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc Phê duyệt văn kiện dự án “Phát triển Công tác xã...

Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho...

Quyết định 1316/QĐ-BGDĐT

Quyết định Thành lập Ban biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình...

Kế hoạch số 735/KH-BGDĐT

Kế hoạch biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch...

Công văn số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư...

Kế hoạch số 1254/KH-BGDĐT

...

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT

...