Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Nguyen-Trung-Hai
TS.

NGUYỄN TRUNG HẢI

Khoa CTXH - Trường ĐH Lao Động Xã Hội

Hoạt động trong ngành: 

 • Công tác xã hội

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Giáo dục, đào tạo
 • Công tác xã hội

Quá trình đào tạo:

 • 2001: Tốt nghiệp Đại học
 • 2005: Tốt nghiệp Thạc sĩ
 • 2013: Tốt nghiệp Tiến sĩ

Quá trình công tác

 • 2013 đến nay: Phó trưởng khoa CTXH – Trường ĐH LĐXH
 • 2006: Giảng viên khoa CTXH – Trường ĐH LĐXH
 • 2002: Cán bộ Phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế – Trường ĐH LĐXH

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Lý luận và thực tiễn trong đào tạo nguồn nhân lực CTXH tại Việt Nam – Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Hoàn thiện khung pháp lý phát triển CTXH tại Việt Nam
 • Nghiên cứu nguồn nhân lực công tác xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020 – Tạp chí Nguồn nhân lực và an sinh xã hội
 • The problem of drug addiction in Vietnam – Implication for the role of social support workers – International Journal of Current Science Research and Review
 • Những thách thức về đạo đức đối với nhân viên CTXH trong bối cảnh Covid 19 – Hội thảo khoa học: CTXH trong ứng phó với dịch bệnh
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Phát triển dịch vụ CTXH hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình

Liên hệ

 • Email: hainguyentrung1979@gmail.com