Văn bản chỉ đạo chung

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/10/2023
Loại văn bản: Thông tư

Thông Tư số 20/2023/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/07/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

KẾ HOẠCH 1273/KH-BGDĐT

Kế hoạch xây dựng các ấn phẩm truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/01/2021
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định số 23/QĐ-TTg

Quyết định số 23/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/12/2019
Loại văn bản: Chỉ thị

Chỉ thị số 31/CT-TTg

Chỉ thị về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/04/2023
Loại văn bản: Quyết định

Quyết Định số 950/QĐ-BGDĐT

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính năm 2023 của dự án Phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024 do Tổ chức Good Neighbors International viện trợ không hoàn lại.

Văn bản chỉ đạo về TLHĐ

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/08/2022
Loại văn bản: Công văn

Công văn số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/08/2022
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định số 2489/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc Phê duyệt văn kiện dự án "Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024", do Tổ chức Good Neighbors International viện trợ không hoàn lại.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/11/2021
Loại văn bản: Kế hoạch

Kế hoạch số 1254/KH-BGDĐT

Kế hoạch số 1254/KH-BGDĐT về Thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/2022
Loại văn bản: Bản ghi nhớ; bản thỏa thuận

Thỏa thuận hợp tác giữa BGDĐT & Tổ chức Room To Read Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác về Thực hiện chương trình Hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường và giáo dục các kỹ năng cơ bản nhằm đạt được các phẩm chất, năng lực quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS và THPT giai đoạn 2022-2030
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

Kế hoạch số 735/KH-BGDĐT

Kế hoạch biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học và Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2023
Loại văn bản: Nghị quyết

Quyết định 1316/QĐ-BGDĐT

Quyết định Thành lập Ban biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/2022
Loại văn bản: Bản ghi nhớ; bản thỏa thuận

Thỏa thuận viện trợ

Thỏa thuận viện trợ giữa BGDĐT & Tổ chức Good Neighbors International về Phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/12/2017
Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/08/2022
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025

Văn bản chỉ đạo về CTXH

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/08/2022
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định số 2489/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc Phê duyệt văn kiện dự án "Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024", do Tổ chức Good Neighbors International viện trợ không hoàn lại.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/12/2021
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT

Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/12/2018
Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Hướng dẫn Công tác xã hội trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/01/2021
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định 112/QĐ-TTg

Quyết định 112/QĐ-TTg Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/05/2023
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định số 1327/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 1327/QĐ-BGDĐT Thành lập Ban biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

Kế hoạch số 735/KH-BGDĐT

Kế hoạch biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học và Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

Kế hoạch số 736/KH-BGDĐT

Kế hoạch Thí điểm mô hình công tác xã hội trường học ở các cơ sở giáo dục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

Kế hoạch 736/KH-BGDĐT

Thí điểm mô hình công tác xã hội trường học ở các cơ sở giáo dục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/2022
Loại văn bản: Bản ghi nhớ; bản thỏa thuận

Thỏa thuận viện trợ

Thỏa thuận viện trợ giữa BGDĐT & Tổ chức Good Neighbors International về Phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024