Văn bản chỉ đạo chung

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/10/2023
Loại văn bản: Thông tư

Thông Tư số 20/2023/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 28/07/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

KẾ HOẠCH 1273/KH-BGDĐT

Kế hoạch xây dựng các ấn phẩm truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 07/01/2021
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định số 23/QĐ-TTg

Quyết định số 23/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 04/12/2019
Loại văn bản: Chỉ thị

Chỉ thị số 31/CT-TTg

Chỉ thị về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 03/04/2023
Loại văn bản: Quyết định

Quyết Định số 950/QĐ-BGDĐT

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính năm 2023 của dự án Phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024 do Tổ chức Good Neighbors International viện trợ không hoàn lại.