Văn bản chỉ đạo về CTXH

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/08/2022
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định số 2489/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc Phê duyệt văn kiện dự án "Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024", do Tổ chức Good Neighbors International viện trợ không hoàn lại.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 30/12/2021
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT

Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 26/12/2018
Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Hướng dẫn Công tác xã hội trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 22/01/2021
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định 112/QĐ-TTg

Quyết định 112/QĐ-TTg Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 11/05/2023
Loại văn bản: Quyết định

Quyết định số 1327/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 1327/QĐ-BGDĐT Thành lập Ban biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

Kế hoạch số 735/KH-BGDĐT

Kế hoạch biên soạn Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học và Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường học
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

Kế hoạch số 736/KH-BGDĐT

Kế hoạch Thí điểm mô hình công tác xã hội trường học ở các cơ sở giáo dục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2023
Loại văn bản: Kế hoạch

Kế hoạch 736/KH-BGDĐT

Thí điểm mô hình công tác xã hội trường học ở các cơ sở giáo dục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 08/2022
Loại văn bản: Bản ghi nhớ; bản thỏa thuận

Thỏa thuận viện trợ

Thỏa thuận viện trợ giữa BGDĐT & Tổ chức Good Neighbors International về Phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024